Ogólne Warunki Dostaw i Płatności

firmy BayWa r.e. Solar Systems sp. z o.o. (dalej BayWa r.e.)

Data ostatniej aktualizacji: wrzesień 2021

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy dokument jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i reguluje zasady korzystania z platformy zakupowej dostępnej pod adresem: solar-distribution.baywa-re.pl/pl (dalej jako „Regulamin”).

1.2. Niniejszy dokument określa także ogólne warunki stanowiące element treści każdej umowy sprzedaży zawieranej z BayWa r.e Solar Systems sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Zabierzów, ul. Krakowska 390, 32-080 Zabierzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000871718, NIP: 5130268790, REGON: 387608799 Numer BDO: 000120189, posiadającej status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dalej jako „Sprzedawca” lub „BayWa r.e.”) na rzecz Klienta będącego i działającego jak przedsiębiorca (dalej jako „Ogólne Warunki Dostawy i Płatności” lub w skrócie „OW”).

1.3. Z uwagi na wysoko specjalistyczny charakter sprzedawanych przez BayWa r.e. Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość oferowania sprzedawanych przez siebie Towarów tylko na rzecz przedsiębiorców, działających jako profesjonalne podmioty, którzy dokonują zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, w szczególności prowadzą działalność instalatorską Towarów lub dalszą sprzedaż Towarów. 

1.4. BayWa r.e. sprzedaje swoje Towary wyłącznie na rzecz przedsiębiorców. Nabycie Towarów od BayWa r.e., w tym także poprzez platformę zakupową BayWa r.e., jest możliwe tylko przez przedsiębiorców, dla których nabycie Towarów od BayWa r.e. jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, a transakcje te mają charakter zawodowy. Składając Zamówienie w BayWa r.e. i akceptując niniejszy Regulamin i OW, Kupujący będący przedsiębiorcą oświadcza, że transakcje zawierane poprzez platformę zakupową lub transakcje zawarte w inny ustalony indywidualnie sposób, w tym poprzez złożenie Zamówienia w drodze wiadomości e-mail, są bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą i mają dla niego charakter zawodowy.

1.5. OW obowiązują w stosunku do każdej Umowy realizowanej przez Sprzedawcę, chyba że Strony wyraźnie, pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail, ustaliły inne indywidualne warunki umowy. Stosowanie jakichkolwiek wzorców umów Kupującego jest wyłączone.  

1.6. Bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w drodze wiadomości e-mail i telefonicznie: 
BayWa r.e Solar Systems sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie
ul. Krakowska 390, 32-080 Zabierzów 
Telefon: +48 888 332 750
Adresy email:
Ogólny: biuro.solarsystemspl(at)baywa-re.com
Obsługa zamówień: zamowienia.solarsystemspl(at)baywa-re.com
Sprzedaż i doradztwo techniczne: sprzedaz.solarsystemspl(at)baywa-re.com

1.7. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Klientom składania Zamówień na platformie zakupowej z wykorzystaniem indywidualnie utworzonego Konta. 

1.8. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności w jej aktualnym brzmieniu. 

1.9. Niniejszy Regulamin i OW może być swobodnie odtwarzany, kopiowany, drukowany ze strony internetowej platformy zakupowej.

2. Definicje 

2.1. Formularz zamówienia – elektroniczny formularz udostępniony na platformie zakupowej, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym np. sposób płatności, warunków dostawy.

2.2. Indywidualne Warunki – indywidualnie ustalone z Klientem warunki Umowy, określające w szczególności sposób i czas dostawy lub warunki płatności, w tym Kredytu Kupieckiego. 

2.3. Klient – przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą) zawierający Umowę z BayWa r.e. w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w ramach której zawierana umowa sprzedaży i nabycie Towarów ma dla niego charakter zawodowy. 

2.4. Konto – indywidualne konto na platformie zakupowej, do którego przypisane są dane Klienta, podane przy rejestracji Konta zgodnie z Regulaminem.

2.5. Koszyk – element oprogramowania platformy zakupowej, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.

2.6. Kredyt kupiecki – określona indywidualnie przez Sprzedawcę dla danego Klienta kwota zobowiązań z tytułu zakupu Towarów, za które Klient może zapłacić po dostarczeniu Towaru, we wskazanym na fakturze terminie płatności indywidualnie określonym przez Sprzedawcę dla danego Klienta.

2.7. Opiekun Klienta – osoba odpowiedzialna ze strony Sprzedawcy za kontakt z Klientem. Opiekun Klienta może ustalać indywidualne warunki Umowy z Klientem, w tym decydować o przyznaniu Kredytu kupieckiego. Dane Opiekuna Klienta są dostępne po zalogowaniu się do Konta.

2.8. Potwierdzenie zamówienia – oświadczenie Sprzedawcy złożone w formie wiadomości e-mail po weryfikacji Zamówienia, stanowiące przyjęcie oferty Klienta i określające ostateczne warunki Umowy. 

2.9. Platforma zakupowa (WebShop) – platforma zakupowa prowadzona przez BayWa r.e. dostępna pod adresem solar-distribution.baywa-re.pl/ 

Pełny dostęp do platformy zakupowej jest możliwy tylko po uprzednim zarejestrowaniu się przez Przedsiębiorcę i utworzeniu Konta. 

2.10. Reklamacja towaru – prawo do odmowy przyjęcia lub zwrotu towaru uszkodzonego w transporcie lub dostarczonego niezgodnie z zamówieniem.

2.11. Towar – towary oferowane przez Sprzedawcę, będące przedmiotem Umowy. 

2.12. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny; na treść Umowy składa się Zamówienie, Potwierdzenie zamówienia, Regulamin, OW oraz ewentualne ustalone indywidualnie z danym Klientem inne warunki Umowy obowiązujące danego Klienta.

2.13. Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca rejestracji Klienta na platformie zakupowej, umocowana do działania w imieniu Klienta, w tym do składania Zamówień. 

2.14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem platformy zakupowej lub w wiadomości e-mail, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Korzystanie z platformy zakupowej (Webshop)

3.1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Klientom dokonywania zakupów na platformie zakupowej z wykorzystaniem Konta. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Klientów. Sprzedawca realizuje Zamówienia wyłącznie w dni robocze.

3.2. Korzystanie z Konta wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania danych:
a. imię, nazwisko i firma lub nazwa Klienta,
b. ważny numer NIP,
c. adres siedziby Klienta,
d. adres e-mail do wysyłki dokumentów oraz faktur, przy czym poprzez akceptację niniejszych OW Klient zgadza się na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną,
e. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby uprawnionej ze strony Klienta do składania Zamówień i odpowiedzialnej za pozostawanie w kontakcie ze Sprzedawcą,
f. adres wysyłki zamówionych Towarów, jeśli jest inny niż adres siedziby firmy, (przy czym może on być zmieniany każdorazowo przy składaniu danego Zamówienia),
g. hasło do Konta; Klient jest zobowiązany do zachowania danych logowania i hasła w poufności; hasło nie jest znane Sprzedawcy. 

3.3. Konto Klienta jest aktywowane po dokonaniu pozytywnej weryfikacji Klienta przez Sprzedawcę. Dopiero po aktywacji Konta możliwe jest składanie Zamówień za pośrednictwem platformy zakupowej. Sprzedawca, przed aktywacją Konta, może kontaktować się z Klientem w celu weryfikacji podanych danych lub uzyskaniu dodatkowych informacji.  

3.4. Na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i aktywacji Konta. Z chwilą potwierdzenia aktywacji Konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta.

3.5. Klient może posiadać tylko jedno Konto na platformie zakupowej, do którego dostęp może być przyznany kilku użytkownikom, posiadających autoryzację Klienta do składania zamówień w jego imieniu. Konto Klienta jest niezbywalne, Klientowi nie wolno korzystać z Konta innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Klienta, w tym loginu i hasła dostępu do Konta. Klient przed dokonaniem zmian danych w Koncie powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę i wysłać informację o zmienianych danych na adres e-mail Opiekuna Klienta lub ogólny.

3.6. Klient nie może używać Konta w sposób naruszający prawo, w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub za pomocą Konta naruszać prawa innych osób, w tym dóbr osobistych.

3.7. Klient lub Sprzedawca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta. Wypowiedzenie umowy o prowadzenia Konta przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z deaktywacją Konta, jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów. 

3.8. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę poprzez wysłanie zgłoszenia, zawierającego dane Klienta, w tym adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego oraz krótki opis zaistniałego problemu na adres e-mail Sprzedawcy, wskazany w pkt. 1.6 powyżej. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od ich złożenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

3.9. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem platformy zakupowej po zalogowaniu się do aktywowanego Konta. 

4. Zamówienia

4.1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem aktywowanego Konta lub poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na adres e-mail Sprzedawcy.

4.2. W przypadku złożenia do Sprzedawcy zapytania, Sprzedawca przesyła Klientowi pocztą elektroniczną wstępną ofertę opracowaną na podstawie tego zapytania, która nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Do zawarcia Umowy konieczne jest wówczas także Zamówienie Klienta i Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę  

4.3. Sprzedawca ma prawo zweryfikować Klienta składającego Zamówienie, w szczególności czy spełnia on warunki określone w niniejszych OW. 

4.4. Do zawarcia Umowy Towarów za pośrednictwem platformy zakupowej niezbędne jest:

4.4.1. dokonanie wyboru rodzaju Towaru i jego ilości; 

4.4.2. dokonanie wyboru miejsca i preferowanego terminu dostawy Towaru, a także terminu płatności (w przypadku Klienta, któremu został przyznany Kredyt kupiecki);

4.4.3. zapoznanie się przez Klienta z ostatecznym brzmieniem treści wiążącego go Zamówienia, wyświetlanego na stronie platformy zakupowej, oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”, w szczególności weryfikacja prawidłowości wybranego rodzaju i ilości Towaru, preferowanego terminu i miejsca dostarczenia Towaru wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do jego odbioru oraz sposobu i terminu płatności;

4.4.4. złożenie Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Zamów teraz”.

4.5. Po złożeniu Zamówienia poprzez platformę zakupową, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji Konta, Klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia nie stanowi akceptacji Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę, lecz stanowi informację o treści wysłanego przez Klienta Zamówienia i zawiera nadany numer Zamówienia w Webshop, jego warunki (planowaną datę i miejsce dostawy, cenę i ilość Towarów). 

4.6. Sprzedawca każdorazowo weryfikuje Zamówienie, w szczególności dostępność Towarów. W przypadku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca potwierdza realizację Zamówienia drogą mailową. Umowa zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedawcą a Klientem mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta Potwierdzenia zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.

4.7. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia ze strony Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia.

4.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

4.9. Informacje podane na platformie zakupowej (w szczególności dotyczące cen Towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Cena i płatność

5.1. Ceny na platformie zakupowej są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami netto (tj. bez uwzględnienia podatku VAT), do których należy doliczyć podatek VAT. 

5.2. Ceny Towarów podane na platformie zakupowej nie zawierają kosztu transportu Towarów. Całkowity koszt dostawy Towarów (obejmujący cenę Towarów wraz z kosztami dostawy) widoczny jest w podsumowaniu Zamówienia oraz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.

5.3. Cena Towaru prezentowana na platformie zakupowej przed dodaniem Towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia. Sprzedawca może przyznać niektórym Klientom indywidualne rabaty, na zasadzie warunków indywidualnie ustalonych z opiekunem Klienta.

5.4. W przypadku, gdy po weryfikacji Zamówienia okaże się, że cena powinna ulec zmianie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zmianie i zaproponuje inną cenę. Postanowienia pkt. 4.2 stosuje się odpowiednio.  

5.5. Jeżeli nic innego nie wynika z Indywidulanych Warunków, Cena za Towar uiszczana jest z góry, tj. jako „przedpłata”. Sprzedawca po zawarciu Umowy wystawia i doręcza Klientowi fakturę pro-forma z terminem płatności. W przypadku braku terminu płatności wskazanego na fakturze, faktura pro-forma powinna być opłacona niezwłocznie po jej otrzymaniu. W przypadku braku zapłaty przez Kupującego ceny za Towar zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostawy Towaru i może odstąpić od Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty Kupującego. Po zapłacie za Towar i wysyłce Towaru, Sprzedawca wystawia końcową fakturę VAT.

5.6. W przypadku, gdy na podstawie indywidualnych decyzji Sprzedawcy, Klientowi został przyznany Kredyt Kupiecki, Klient dokonuje płatności Ceny poprzez przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie indywidualnie ustalonym i wskazanym na fakturze VAT. Sprzedawca wystawia fakturę VAT w momencie wysłania Towaru z magazynu i doręcza ją Klientowi na adres e-mail przypisany do Konta lub na adres e-mail, z którego wysłane było Zamówienie. Możliwość korzystania z Kredytu kupieckiego jest uzależniona od indywidualnej weryfikacji Klienta dokonanej przez Sprzedawcę.

5.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty całości ceny za Towar objęty danym Zamówieniem i innych należności związanych z Zamówieniem. Towar, który pozostaje własnością Sprzedawcy, powinien zostać w sposób widoczny oznaczony przez Klienta jako stanowiący własność Sprzedawcy, a wzmianka odnośnie prawa własności Sprzedawcy powinna być odzwierciedlona w księgach handlowych Klienta.

5.8. Uprawnienia Sprzedawcy przewidziane w niniejszym punkcie „Cena i płatność” nie ograniczają dalej idących uprawnień Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Klienta. 

6. Dostawa 

6.1. Dostawa jest realizowana w terminach wskazanych w Potwierdzeniu zamówienia.

6.2. Terminy dostaw mają charakter orientacyjny. 

6.3. Termin dostawy wskazany jest na potwierdzeniu zamówienia. Może jednak ulec zmianie ze względu na termin zaksięgowania na koncie Sprzedawcy płatności ceny za zamówiony Towar, zmiany dostępności Towaru lub brak wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do należytej realizacji dostawy i uregulowania przez Klienta wszelkich ewentualnych zaległości płatniczych wobec Sprzedawcy, a także w przypadku, gdy na podstawie indywidualnych decyzji Sprzedawcy, przyznany Klientowi Kredyt Kupiecki, nie umożliwia realizacji zamówienia w przyznanym limicie. 

6.4. Terminy dostawy Towaru ulegają odpowiedniemu przedłużeniu o okres, o jaki Klient opóźnia się wypełnieniu swoich zobowiązań wobec Sprzedawcy, niezależnie od ich podstawy prawnej. Powyższe nie narusza innych uprawnień Sprzedawcy określonych w niniejszym Regulaminie i OW (w szczególności w pkt. 5.5 powyżej), a także określonych w przepisach prawa.

6.5. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6.6. Sprzedawca ma prawo do dokonywania dostaw częściowych. 

6.7. Dostawa jest realizowana z magazynu Sprzedawcy lub magazynów partnerskich.

6.8. Towary są dostarczane za pośrednictwem przewoźników (za pomocą przesyłek kurierskich lub firm spedycyjnych), na terytorium Polski, do miejsca wskazanego przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Miejscem dostawy może być siedziba Klienta lub inne miejsce przez niego oznaczone, jednakże Klient powinien mieć możliwość odebrania Towaru i sprawdzenia go zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i OW. 

6.9. Koszt transportu uzależniony jest od ilości zamówionego Towaru i miejsca dostarczenia Towarów na terenie Polski oraz wybranych przez Klienta dodatkowych opcji transportowych. Ostateczny koszt transportu Towarów jest widoczny w „Podsumowaniu Zamówienia”. Koszt dostarczenia Towaru obejmuje koszt opakowania, transportu, załadunku oraz ubezpieczenia Towaru do momentu przekazania Towaru Klientowi w miejscu dostawy. 

6.10. Termin dostawy może ulec przesunięciu z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności spowodowanych lub będących skutkiem zaistnienia siły wyższej (w rozumieniu pkt 8.3. Regulaminu), w tym także opóźnień powstałych z tych przyczyn po stronie przewoźnika lub producentów Towarów lub dostawców Sprzedawcy, jeżeli miały wpływ na możliwość terminowej realizacji dostawy przez Sprzedawcę. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o konieczności przesunięcia planowanego terminu dostawy. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonane lub nieterminowe wykonanie Umowy przez Sprzedawcę z powodu siły wyższej jest wyłączona.

6.11. Jeżeli przeszkody niezależne od Sprzedawcy w rozumieniu pkt. 6.11 trwają dłużej niż 2 miesiące, Klient ma prawo, po uprzednim wyznaczaniu dodatkowego terminu na dostawę Towaru, odstąpić od Umowy w zakresie niezrealizowanej części.  Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonane lub nieterminowe wykonanie Umowy przez Sprzedawcę jest wyłączona.

6.12. Klient potwierdza dostarczenie Towaru podpisem osoby upoważnionej na odpowiednich dokumentach udostępnionych przez przewoźnika. Przed pokwitowaniem odbioru Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera lub przewoźnika i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, odnotować to na pokwitowaniu odbioru Towaru lub w osobnym protokole, oraz niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Towaru, zgłosić ten fakt przewoźnikowi oraz Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]

6.13. W przypadku, gdy Klient nie odebrał Towaru wysłanego do miejsca wskazanego w Potwierdzeniu zamówienia, Sprzedawca lub przewoźnik jest uprawniony, wedle swojego wyboru, oddać Towar na przechowanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Klienta, wysłać Towar do siedziby Klienta na jego koszt i ryzyko, lub odstąpić od ustalonego w Umowie terminu dostawy Towaru. W każdym z powyższych przypadków Sprzedawca lub przewoźnik może obciążyć Klienta wynikłymi z tego tytułu kosztami oraz może żądać odpowiedniego odszkodowania. 

6.14. Strony mogą uzgodnić osobisty odbiór Towaru przez Klienta na jego koszt i ryzyko z magazynu Sprzedawcy, w terminie wskazanym w Potwierdzeniu zamówienia i Dokumencie Odbioru, który winien być okazany przy odbiorze. Odbiory własne odbywać się będą w wyznaczonej strefie magazynu w godzinach od 6:00 do 12:00 oraz 16:00 do 19:00. 

6.15. Z upływem terminu odbioru Towaru, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Klient w momencie odbioru Towaru potwierdza kompletność i zgodność odbieranego Towaru z Zamówieniem. 

6.16. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wskazanego terminu odbioru towaru z magazynu Sprzedawcy. Brak odbioru towaru we wskazanym terminie może skutkować obciążeniem klienta dodatkowymi kosztami obsługi zlecenia w wysokości 1% wartości zamówienia netto oraz kosztami magazynowania w polu odkładczym w kwocie 50,00 PLN netto/dzień składowania 1 jednostki paletowej, licząc od dnia pierwotnego terminu odbioru                                                                                                                 

7. Rezygnacja z zamówienia i zwroty towaru

7.1. Sprzedawca dopuszcza możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia na następujących warunkach:
a. Dopuszcza się rezygnację z warunkowo potwierdzonego zamówienia
b. Jeżeli klient zrezygnuje z realizacji prawidłowo potwierdzonego zamówienia, Sprzedawca może, według swojego uznania, obciążyć klienta dodatkowymi kosztami obsługi zlecenia w wysokości 5% wartości zamówienia netto.
c. Jeżeli klient zrezygnuje z realizacji prawidłowo potwierdzonego zamówienia, które zostało już przekazane do magazynu, Sprzedawca obciąży klienta dodatkowymi kosztami obsługi magazynowej w wysokości 10% wartości zamówienia netto.
d. Jeżeli klient odmówi przyjęcia dostawy zgodnego ze złożonym zamówieniem i prawidłowo dostarczonego towaru, Sprzedawca obciąży klienta dodatkowymi kosztami obsługi magazynowej w wysokości 10% wartości zamówienia netto oraz kosztami transportu powrotnego do magazynu Sprzedającego.
e. Sytuacja z punktu c i d traktowana jest jako zwrot towaru bez podania przyczyny lub z winy klienta i rozpatrywana w procesie reklamacji.
f. W każdym przypadku BayWa r.e. musi wyrazić pisemną zgodę na przyjęcie zwrotu towaru.

7.2. Jeśli Klient przesuwa pierwotny termin realizacji potwierdzonego zamówienia i odwleka dostawę towaru o więcej niż 30 dni, Sprzedawca może, według swojego uznania, odstąpić od Umowy i obciążyć klienta dodatkowymi kosztami obsługi zlecenia w wysokości 1% wartości zamówienia netto oraz kosztami magazynowania w kwocie 5,00 PLN netto/dzień składowania 1 jednostki paletowej, licząc od dnia pierwotnego terminu realizacji. 

8. Obowiązki Klienta

8.1. Klient jest zobowiązany dokonać zakupu starannie, w szczególności przed wysłaniem Zamówienia, potwierdzić właściwości zamówionego Towaru, poprawność wprowadzonych danych dotyczących Towarów, ich ilość, termin i miejsce dostarczenia. 

8.2. Jeżeli Towar jest gotowy do wydania lub wysyłki, a jego wysyłka bądź wydanie nie doszły do skutku z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient, wówczas ryzyko związane z Towarem przechodzi na Klienta z chwilą otrzymania przez niego zawiadomienia o gotowości Towaru do wydania lub wysyłki.

8.3. Klient jest zobowiązany w dniu dostawy zamówionego Towaru sprawdzić z zachowaniem staranności wymaganej od profesjonalnego uczestnika obrotu kompletność i zgodność otrzymanego Towaru z Zamówieniem i niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dostawy Towaru w wiadomości e-mail zgłosić Sprzedawcy wszelkie stwierdzone nieprawidłowości. Nie uchybia to obowiązkom zgłoszenia stwierdzonych uszkodzeń przesyłki zgodnie z pkt 6.12. W przypadku niezgłoszenia nieprawidłowości w ww. terminach uznaje się, że dostarczony Towar był kompletny i zgodny z Zamówieniem.  

8.4. Treść Umowy, w szczególności cena Towarów, indywidualne warunki płatności, udzielone rabaty i warunki dostawy, stanowią informacje poufne i w braku odmiennych postanowień Umowy, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Klient nie może udostępniać lub ujawniać treści Umowy, ani jej poszczególnych warunków osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, z wyjątkiem, gdy jest to wymagane na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy

9.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. 

9.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z Umowy ograniczona jest do kwoty odpowiadającej wartości netto danego Zamówienia. 

9.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Klienta lub dalszego użytkownika zasad bezpieczeństwa wymaganych przy czynnościach danego rodzaju, a także montaż lub użytkowanie Towarów albo postępowanie z nim niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej w danej dziedzinie.

9.4. Niezależnie od innych postanowień Umowy, Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków wskutek zaistnienia siły wyższej. Siła wyższa jest rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron Umowy. W szczególności, za siłę wyższą uznają takie zdarzenia jak: powodzie, trzęsienia ziemi, strajki, wojny, ataki terrorystyczne, epidemie, pandemie, opóźnienia dostawców, a także zjawiska o charakterze lokalnym: pożar, katastrofa drogowa itp. W przypadku wystąpienia okoliczności będącej siłą wyższą lub okoliczności stanowiących skutki jej wystąpienia lub działania, w tym gospodarcze, logistyczne, kadrowe, prawne, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniej zmiany warunków lub odstąpienia od wykonania danego Zamówienia lub Umowy, w tym w szczególności do zmiany terminu dostawy Towarów. 

9.5. Producent Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę może udzielić gwarancji na Towary. Informacja o obowiązywaniu gwarancji na poszczególne Towary jest podana na stronie internetowej Sprzedawcy, skąd można również pobrać kartę gwarancyjną, określającą osobę gwaranta, czas obowiązywania i warunki udzielonej gwarancji.  

10. Reklamacje towaru

10.1. Klient może dokonać reklamacji towaru uszkodzonego w transporcie lub niezgodnego z zamówieniem w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru

10.2. Zgłoszenie reklamacji będzie uznane za skuteczne po dostarczeniu na adres mailowy [email protected]: wypełnionego formularza zgłoszenia, dokumentacji fotograficznej, protokołu szkody spisanego ze spedytorem podczas odbioru uszkodzonej przesyłki.

10.3. Formularz zgłoszenia reklamacji jest dostępny pod poniższym linkiem:

10.4. Dla zamówień złożonych za pośrednictwem platformy zakupowej istnieje możliwość złożenia reklamacji towaru uszkodzonego w transporcie z poziomu platformy

10.5. Ocena szkody transportowej lub niezgodności z zamówieniem dokonywana jest w ciągu 2 dni roboczych od skutecznego zgłoszenia reklamacji.

10.6. BayWa r.e. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Jeżeli reklamowany przedmiot jest dostępny na magazynie, BayWa r.e. wymieni uszkodzony towar niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Jeżeli reklamowany przedmiot nie jest już dostępny, BayWa r.e. zwróci Klientowi koszt uszkodzonego towaru lub zaproponuje produkt alternatywny.

10.7. Reklamacje z tytułu gwarancji produktowej realizowane są na warunkach określonych przez producenta.

10.8. W uzasadnionych przypadkach BayWa r.e. może pośredniczyć w procesie reklamacji z tytułu gwarancji produktowej.

11. Klauzula Poufności

11.1.    Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieudostępniania informacji handlowych, technologicznych, finansowych, prawnych lub organizacyjnych, danych osobowych lub jakichkolwiek innych informacji dotyczących BayWa r.e., które nie są powszechnie dostępne dla osób trzecich, a które zostały pozyskane przez Kontrahenta w trakcie prowadzenia negocjacji lub współpracy.

11.2.    Zapis zobowiązuje niezależnie od formy przekazania lub utrwalenia tych informacji i ich źródła.

11.3.    Wyjątek stanowi żądanie organów państwowych. W takim przypadku Kontrahent zobowiązany jest poinformować o tym BayWa r.e.

11.4.    Bezprawne ujawnienie informacji jest podstawą do podjęcia działań prawnych przez BayWa r.e. oraz do roszczenia odszkodowania.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Platforma zakupowa jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Klientowi na podstawie niniejszego Regulaminu lub OW pozostają zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy lub podmiotów udzielających Sprzedawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości platformy zakupowej. Klient może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych platformy zakupowej w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości platformy zakupowej.

12.2. Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności, również tych niewymagalnych, z wierzytelnościami Klienta względem Sprzedającego.

12.3. Sprzedawca uprawniony jest do dokonania cesji wierzytelności należnych od Klienta wedle własnego uznania i bez zgody Klienta.

12.4. Klient nie może dokonywać żadnych potrąceń swoich należności od Sprzedawcy lub dokonywać ich cesji bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.

12.5. Regulamin, OW oraz wszystkie Umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

12.6. Wszelkie spory związane z Umowami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

12.7. W trakcie obowiązywania umowy o prowadzenie Konta, Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Sprzedawcę o każdej zmianie dotyczącej jego adresu lub adresu poczty elektronicznej, pod rygorem dokonywania skutecznych doręczeń pod poprzednio wskazany adres, a także informować o zmianach w uprawnieniach do korzystania z platformy zakupowej BayWa r.e. zgłoszonych użytkowników, w szczególności, gdy użytkownik przestaje reprezentować interesy Klienta.

12.8. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w Regulaminie lub OW nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych jego postanowień. Postanowienie bezskuteczne, nieważne lub niewykonywalne zastępuje się takim ważnym postanowieniem, które pod względem celu gospodarczego będzie najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. 

12.9. Sprzedawca może w każdym czasie zmienić lub uzupełnić niniejszy Regulamin i OW. Zmiany wchodzą w życie i obowiązują do zawieranych od tej pory Umów z chwilą udostępnienia zmienionej treści Regulaminu i OW na platformie zakupowej Sprzedawcy, z podaniem daty zmiany. Poprzednia wersja Regulaminu będzie udostępniania przez odpowiedni okres. Zmiana postanowień Regulaminu i OW pozostaje bez wpływu na treść Umów zawartych na podstawie Regulaminu i OW w poprzednim brzmieniu. 

12.10. Niniejszy Regulamin i OW obowiązują od dnia 21.09.2021 r.